Kişisel Verilerin Korunması​

ZONE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Gizliliğinize saygı duyar ve veri güvenliğinize önem verir. Bu bağlamda bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi de dahil olmak üzere kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz ZONE BİLİŞİM tarafından işlenebilmektedir. Veri sorumlusu olarak TEKNOLOJİLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’dir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu konuda gerekli tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek isteriz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde bulunanların hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Mevcut müşterilerimize yönelik memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, finansal ve muhasebe işlemleri, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, Çevre koruma ve atık süreçlerinin yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kurumlarına (Mahkemeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı) bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve Sosyal Güvenlik, İçişleri Bakanlığı vb.), şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini sağlamak, bilgi ve fiziki güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla farklı kanallardan ve farklı hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; Müşteri tanıtım formları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday başvuru formları gibi yazılı belgeler/formlar vasıtasıyla, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla sözlü, kısmen veya otomatik olarak veya herhangi bir biçimde. veri kayıt sistemi kapsamında yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmekte, güvenli bir şekilde saklanmakta ve yasal düzenlemeler ve açık rızanız dışında kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. TTK, VUK, SGK, İş Kanunu, İSG Kanunu, Çevre Yönetim Yönetmeliği gibi yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler uyarınca yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal risklerin değerlendirilmesi için aracı finansal kuruluşlara, denetim süreçlerinin yürütülmesi için bağımsız denetim firmalarına, gerçek ipotek satın alma süreçlerini yürütmek için emlak değerlendirme. Şirketler, iş seyahati ve organizasyonları, ödüllendirme süreçlerinde aracı/acente hizmeti veren kuruluşlar, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, bağlı grup şirketlerimiz ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlar, yasal gerekçeler ve rızanız çerçevesinde .

KVK Kanunu'nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz halinde, Şirketimiz, talebinize bağlı olarak en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. talebin niteliği. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimizce belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel verilerinize ilişkin

Müşteriyi Destekleme

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshası adresine gönderilecektir. 15 Temmuz, Demirkol Plaza, Koçman Cd. 54C, 34212 Bağcılar/İstanbul .
 •  5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında başvuru formu doldurulup “güvenli elektronik imzanız” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imza formunun    [email protected] kayıtlı e-posta yoluyla.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Mobil imza ile. Başvuru formunun daha önce Şirkete bildirilmiş ve Şirket sisteminde kayıtlı e-posta adresi kullanılarak iletilmesi.
 • Üçüncü kişilerin kişisel veri sahipleri adına başvuru talep edebilmesi için, başvuruda bulunacak kişi adına veri sahibi tarafından noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletnamenin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemin bildirilmesini isteme, bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın tazminini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel Veri Sahibi Haklarının Kullanımı.

  Kişisel Veri Sahipleri, işbu Politika'nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarına ilişkin taleplerini, kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıdaki yöntemlerle ulaşabileceğiniz Başvuru Formunu doldurup imzalayarak iletebilir veya KVK Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler, www.zonebilisim.com ve linki üzerinden. e-posta ücretsiz.

ZONE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ